Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Romania    Pagina Actionarilor
 
Tulcea: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale STX RO OFFSHORE TULCEA S.A.
20.10.2009

 

 

                                    S.C. STX RO OFFSHORE TULCEA S.A.

Sediu social: Str. ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Tulcea, jud. Tulcea, România

Capital social 53.907.498,54 lei

Înmatriculată în Registrul Comerţului Tulcea sub nr.  J36/53/1991

Cod fiscal RO 2364318

 

 

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Societăţii Comerciale

 STX RO OFFSHORE TULCEA S.A.

 

 

Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale STX RO OFFSHORE TULCEA S.A. ("Societatea"), societate înfiinţată şi funcţionând conform legilor române, cu sediul în Tulcea, Str. ing. Dumitru Ivanov nr. 22, jud. Tulcea, înmatriculată in Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub număr J36/53/1991, cod unic de înregistrare  RO 2364318,

În conformitate cu articolul 117 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată şi ulterior modificată („Legea societăţilor comerciale") şi cu articolul 12 din Actul Constitutiv al Societăţii, convoacă acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 26 octombrie 2009 („Data de Referinţă"), sa participe la Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor (Adunarea) ce va avea loc în data de 26 noiembrie 2009, orele  12,00 la sediul Societăţii din Str. ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Tulcea, jud. Tulcea, cu următoarea ordine de zi:

 

1:                     Aprobarea numirii unui nou membru in Consiliul de Administratie al societatii           

 

2:                     Împuternicirea persoanelor care vor îndeplini formalităţile pentru înregistrarea, raportarea şi publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării.

 

Informatii referitoare la nume, adrese si calificarea profesionala a persoanelor propuse ca membri ai Consiliului de Administratie sunt disponibile pentru actionari cu posibilitatea de a fi vazute si completate incepand cu 26.10.2009 la sediul societatii.

 

La şedinţa Adunării Generale Ordinare, acţionarii Societăţii pot participa după cum urmează:

 

•·         acţionarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărţilor de identitate/paşapoartelor, după cum poate fi cazul) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale,

 

•·         acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

 

Un exemplar original al procurii speciale se va depune sau se va expedia la sediul Societăţii până la data de 24 noiembrie 2009, în atenţia Consiliului de administraţie, si vor

fi reţinute de către Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal ce va fi elaborat.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum necesare pentru luarea hotărârilor, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la sediul Societăţii Comerciale STX RO OFFSHORE Tulcea S.A., din Tulcea, Str. ing. Dumitru Ivanov nr. 22,  în data de 27 noiembrie 2009 , la ora 12.00, cu aceeaşi ordine de zi.  Data de Referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată din cauza nerespectării dispoziţiilor Legii societăţilor comerciale şi/sau ale Actului Constitutiv al Societăţii.

 

Prezenta convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi într-un ziar de largă răspândire din Tulcea, conform legii. De asemenea, prezenta convocare va fi publicată pe pagina de internet a Societăţii, www.stxeurope.com

 

Data: 14.10. 2009

 

Presedinte al Consiliului de Administraţie

 Dl. Magne Olav Bakke

 

 

 

 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap