Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Romania    Pagina Actionarilor
 
Tulcea: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale STX RO OFFSHORE TULCEA S.A.
21.08.2009

 

S.C. STX RO OFFSHORE TULCEA S.A.

Sediu social: Str. ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Tulcea, jud. Tulcea, România

Capital social 53.907.498,54 lei

Înmatriculată în Registrul Comerţului Tulcea sub nr.  J36/53/1991

Cod fiscal RO 2364318

 

 

 

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Societăţii Comerciale

 STX RO OFFSHORE TULCEA S.A.

 

 

Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale STX RO OFFSHORE TULCEA S.A. ("Societatea"), societate înfiinţată şi funcţionând conform legilor române, cu sediul în Tulcea, Str. ing. Dumitru Ivanov nr. 22, jud. Tulcea, înmatriculată in Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub număr J36/53/1991, cod unic de înregistrare 2364318,

 

În conformitate cu articolul 117 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată şi ulterior modificată („Legea societăţilor comerciale") şi cu articolul 12 din Actul Constitutiv al Societăţii, convoacă acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 26 august 2009 (‚, Data de Referinta" )  la Adunarea Generală Extraordinară a Societăţii ("Adunarea"), ce va avea loc în data de 23 septembrie 2009 orele  12,00 la sediul Societăţii din Str. ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Tulcea, jud. Tulcea, cu următoarea ordine de zi:

 

Punctul 1:          Aprobarea majorării capitalului social al Societăţii cu o sumă totală de 28.975.000 lei, având în vedere pierderile înregistrate de Societate conform situaţiei financiare pe anul 2008, prin compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra Societăţii, şi prin aport în numerar, proporţional cu cota de participare a fiecărui acţionar la capitalul social al Societăţii.

 

În vederea majorării capitalului social se vor putea emite un număr de 11.101.533 acţiuni noi, fiecare cu valoare nominală de 2,61 lei.

 

                        Aprobarea perioadei de preferinţă acordată acţionarilor pentru subscrierea acţiunilor nou emise, precum şi a cursului de schimb care va fi folosit la subscriere de către acţionari.

 

Punctul 2:          Autorizarea Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru luarea tuturor măsurilor necesare şi efectuarea tuturor formalităţilor legale necesare implementării majorării de capital social menţionat la Punctul 1 de mai sus.Punctul 3:          Aprobarea propunerii de modificare aduse Actului Constitutiv al Societăţii, aşa cum este ataşată la prezentul convocator (anexa 1);

Punctul 4:          Împuternicirea persoanelor care vor îndeplini formalităţile pentru înregistrarea, raportarea şi publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării, precum şi pentru semnarea Actului Constitutiv al Societăţii.

Punctul 5 :         Aprobarea numirii auditorului intern.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta şi procura de la sediul Societăţii, sau la telefon  0240501110, între orele 08:00-15:00, începând cu data de 1 septembrie 2009

 

La şedinţa Adunării Generale Extraordinare, acţionarii Societăţii pot participa după cum urmează:

 

•·         acţionarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărţilor de identitate/paşapoartelor, după cum poate fi cazul) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale,

 

•·         acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

 

Un exemplar original al procurii speciale se va depune sau se va expedia la sediul Societăţii până la data de 21 septembrie 2009  in atenţia Consiliului de administraţie, si vor fi reţinute de către Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal ce va fi elaborat.

 

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum necesare pentru luarea hotărârilor, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor se va ţine la sediul Societăţii Comerciale STX RO OFFSHORE Tulcea S.A., din Tulcea, Str. ing. Dumitru Ivanov nr. 22,  în data de 24 septembrie 2009, la ora 12.00, cu aceeaşi ordine de zi. Data de Referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor convocată din cauza nerespectării dispoziţiilor Legii societăţilor comerciale şi/sau ale Actului Constitutiv al Societăţii.

 

Prezenta convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi într-un ziar de largă răspândire din Tulcea, conform legii. De asemenea, prezenta convocare va fi publicată pe pagina de internet a Societăţii, www.stxeurope.com

 

 

Data: 18 august 2009

 

Consiliului de Administraţie prin

Preşedinte Dl. Magne Olav Bakke

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap